Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Fikri Mülkiyet Suçları Hakkında Soru ve Cevaplar
 

FİKRİ MÜLKİYET SUÇLARI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR

 

SORU: Fikri Mülkiyet Hakları Nedir?

CEVAP: Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) fikri mülkiyeti, buluşlar, tasarımlar, edebi eserler, sanat eserleri, simgeler, isimler ve görseller ile örneklendirilmek üzere, düşünsel eserlere ait mülkiyet hakları olarak tanımlamaktadır.

 

SORU: Telif Hakkı Nedir?

CEVAP: Romanlar, şiirler, oyunlar, filmler, müzik eserleri, çizimler, tablolar, fotoğrafları, heykeller, bilgisayar yazılımları, veritabanları ve mimari projeler gibi ses, işaret, resim veya cisim olarak dış dünyaya açıklanan fikri ürünlerden, hukuk düzenince korunmaya değer görülen yani özgün niteliğe sahip olan (eser sahibinin bireysel özelliklerini taşıyan) eserler üzerinde eser sahibinin menfaat ve yetkilerinin bütünüdür.

 

SORU: Korsan Kitap CD/DVD nedir?

CEVAP: Eserin sahibinden veya eser sahibinden yazılı izinle mali hakları kullanma yetkisini devralan veya yasada bağlantılı hak sahibi olarak tanımlanan yayıncılardan yazılı izin alınmaksızın eserleri çoğaltmak ve yaymaktır.

 

SORU: Bandrol nedir?

CEVAP: Bandrol; fikir ve sanat eserlerinin izinsiz çoğaltılmalarının ve taklit edilmelerinin önlenmesi amacıyla; fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınların üzerine yapıştırılan, sökülmesi halinde parçalanan ve yapıştırıldığı malzemenin özelliğini kaybettiren nitelikte güvenlik şeridi içeren holografik özellikli bir güvenlik etiketidir veya dijital olarak üretilen güvenlik etiketidir. (Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4/a maddesi)

 

SORU: Korsan Kitap CD/DVD (Korsan) ihbarı nereye yapılabilir?

CEVAP: Korsan ile ilgili ihbarlar 155 Polis İhbar Hattına yapılabilir.


SORU: Kitapların üzerinde bulunan Bandroller neye göre yapıştırılır?

CEVAP: 08 Kasım 2001 Tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’ne göre Kanunun öngördüğü koruma sürelerine tabi fikir ve sanat eserlerini içeren süreli olmayan yayınlar ile kayıt ve tescili yapılan sinema ve müzik eseri nüshalarına, ticari dolaşıma girmeden önce bandrol yapıştırılması zorunludur.

 

SORU: Sokakta ve Tezgâhta Bandrollü Kitaplar satılabilir mi?

CEVAP: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 81’inci maddesine göre yasal olarak çoğaltılmış, bandrollü nüshaların yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenler, Kabahatler Kanununun 38inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezalandırılır. Ayrıca bu yerlerde bandrolsüz eser satılması halinde de 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı olması nedeniyle yasal işlem yapılır.

 

SORU: Kolluk kuvvetleri hangi hallerde korsana re’sen Müdahale eder?

CEVAP: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı şekilde bandrolsüz kitap, CD/DVD satışı yapılan yerlere kolluk kuvvetleri re’sen müdahale edebilir.

 

SORU: İl Denetim Komisyonu ne demektir?

CEVAP: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81. maddesinde belirtilen “Bakanlık ile mülki idare amirleri bandrollenmesi zorunlu olan nüshaların ve süreli olmayan yayınların bandrollü olup olmadıklarını her zaman denetleyebilir.” Hükmü ve Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 9/A maddesi gereği Valilik makamınca korsanla daha etkin mücadele etmek amacıyla İl Denetim Komisyonları Kurulmuştur.

 

SORU: İl Denetim Komisyonu hangi kurumlardan oluşturulur?

CEVAP: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ile kolluk, zabıta ve ilgili alan meslek birlikleri temsilcilerinden oluşur.

 

SORU: İl Denetim Komisyonunun Görevleri nelerdir?

CEVAP: Söz konusu Denetim Komisyonları; bandrol yönünden göre satışa sunulmuş eserler üzerinde denetim yapabilmekte, ancak; arama, el koyma vb. yetkileri bulunmamaktadır. Bandrolsüz eser ele geçirilince Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hareket edilmektedir.

 

SORU: Bandrol Zorunluluğu bulunan eserler nelerdir?

CEVAP: Süreli olmayan yayınlar, Sinema eserleri (filmler, bilgisayar ve PS oyunları), -Müzik eserleridir.

 

SORU: Bütün kitapların üzerinde bandrol bulunması zorunlu mudur?

CEVAP: Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikin 5inci maddesine göre Okul öncesi ile ilk ve orta öğretime yönelik eğitim amaçlı yayınlar kapak hariç 48 sayfayı geçmiyorsa bandrol alınması zorunlu değildir.” Ancak bu yayınlar 48 sayfayı geçiyorsa bandrol yapıştırılması zorunludur.

 

SORU: Yazılım korsanlığı nedir?

CEVAP: Yazılım korsanlığı telif haklarıyla korunan yazılımların izinsiz bir şekilde kopyalanması, dağıtılması ve kullanılmasıdır. Yazılım korsanlığı kopyalama, bilgisayara yükleme, paylaşma, satma veya birden çok kopyayı kişisel bilgisayarlar veya iş bilgisayarlarına kurma yoluyla gerçekleştirilebilir.

  

SORU: Bilgisayarda kullanılan Yazılım Programları hangi konunda koruma altına alınmıştır? Lisansız kullanım suç mudur? 

CEVAP: Bilgisayar Programları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda ilim ve edebiyat eserleri kapsamında sayılmış ve aynı kanunun 71, 72 ve 73. maddeleri ile koruma altına alınmış olup, lisanssız yazılım kullanımı suçtur.

 

SORU: Sınaî Mülkiyet Hakları hangi mevzuatla düzenlenmektedir?

CEVAP: Bir alanda “yenilik getirme” veya “ayırt etme fonksiyonları olan ve sınaî alanda yararlanılan, patent, marka, faydalı model, tasarım gibi fikrî ve sınaî ürünler üzerindeki haklar, 1995 tarihli ve 551-554-555-556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.

 

SORU: Sınaî Mülkiyet Hakları Mevzuatına göre suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı mıdır?

CEVAP: 1995 tarihli ve 551-554-555-556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre patent, faydalı model, tasarım, markalar, coğrafi işaretler, yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakkı ve entegre devre topografyaları ile ilgili yasal düzenlemelerde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Şikayetin hak sahibi veya marka vekili tarafından yapılması gerekir.

 

SORU: Marka nedir?

 CEVAP: Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.

 

SORU: Markaların sağ üst köşesinde bulunan (R) işareti neyi ifade eder?

CEVAP: Bu işaret uluslararası kullanım biçimi olup,  markanın tescilli olduğu anlamına gelir.

 

SORU: Markaların sağ üst köşesinde bulunan TM işareti ne demektir?

CEVAP: Herhangi bir markanın sağ üst köşesindeki bu işaret, söz konusu markanın mallarla ilgili tescilsiz bir ticaret markası olduğunu göstermektedir.

 
 
  • Polis Radyosu
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • KGYS